Website powered by

Sha Wujing

SHA WUJING
Dinsai 3rd product
1/9 resin figure "SHA WUJING" from "Xi you ji"

concept art by Chanin_s : https://www.artstation.com/chanins
3d sculpt by Dongk : https://www.artstation.com/dongkont
Safe : https://www.facebook.com/safe.xanliang
produce by Dinsai : https://www.facebook.com/dinsaicharacter/